ما همیشه منظم و مرتب کار میکنیم

مهرشاد صنعت البرز با شعار نیل به تعالی و اجرای خواسته دقیق مشتری همراه با نظم و بصورت مستمر به ارایه خدمات می پردازد.

مجید مهرشاد

مدیر کارخانه

09124681374


مهرشاد صنعت البرز.

در حال بازنویسی.
در حال بازنویسی.

مهدی مهرشاد

مدیربخش برق و ابزار دقیق


مهرشاد صنعت البرز.

در حال بازنویسی.
در حال بازنویسی.

مهارتهای فوق العاده ما

  • طراحی مفهومی90%
  • پشتیبانی مشتری96%
  • ماشین کاری سنگین72%
  • فلزکاری و فرم دهی87%